هیات مدیره

هیات مدیره

www.padash.ir

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

بهنام شالچی شبستری

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازرگانی بین الملل

مدارک حرفه ای

کارشناس عرضه و پذیرش

اصول بازار سرمایه

تحلیلگری بازار سرمایه

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

رئیس هیئت مدیره

کورش شمس

دکتری مدیریت مالی

مدارک حرفه ای

اصول بازار سرمایه

نائب رئیس هیئت مدیره

سعید متین راد

کارشناسی ارشد مدیریت مالی