مشاوره عرضه و پذیرش

مشاوره عرضه و پذیرش

مشاوره عرضه و پذیرش چیست؟

به فرآیند پذیرش هرنوع اوراق بهادار اعم از سهام شرکت ها، اوراق بدهی در هریک از بازارهای زیر مجموعه بورس و فرابورس به منظور فراهم شدن امکان معامله این اوراق، پذیرش گفته می شود.

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین بر اساس ضوابط مصوب سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مشاور پذیرش، رابط اصلی متقاضی پذیرش و بورس یا فرابورس بوده و در این خصوص دارای سوابق متعدد و ارزنده می باشد.

مزایای پذیرش سهام شرکت ها در بورس یا فرابورس

www.padash.ir

 

فرآیند پذیرش شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش سرمایه

www.padash.ir