اصلاح ساختار مالی

اصلاح ساختار مالی

اصلاح ساختار در مدیریت شرکتی به معنای ساختاردهی و سازماندهی ساختارحقوقی، مالکیتی و عملیاتی شرکت است.

تجدید ساختار استراتژیک، بحران های مالی را کاهش می دهد و به  همزمان با کاهش تنش بین اعتباردهندگان و سهامداران شرکت، در جهت تسهیل حل و فصل سریع یک بحران به کار می رود. اتخاذ تصمیم در مورد بازسازی کسب و کار ممکن است طیف گسترده ای از فعالیت ها از جمله خرید، واگذاری خطوط کسب و کار و دارایی، کسب سهام کنترلی در شرکت های دیگر، تغییر در ساختار سرمایه از طریق روش های مختلف مهندسی مالی و همچنین فرآیند مهندسی مجدد به منظور بهبود کارایی و اثربخشی شرکت را در برگیرد.

خدمات اصلاح ساختار شرکتی مشتمل بر اصلاح ساختار دارایی ها و اصلاح ساختار بدهی ها می باشد. در اصلاح ساختار بدهی ها تعهدات اعتباری شرکت در طول مدت زمان بیشتر و به بازپرداخت مبالغ کوچکتر تبدیل می شود. خدمات مربوط به اصلاح ساختار دارایی ها به شرح زیر می باشد:

www.padash.ir