چشم انداز اقتصاد جهان

از دیدگاهIMF

www.padash.ir

 

www.padash.ir

 

 

انتظار می رود که افزایش انحرافات تجار ی و تکه تکه شدن ژئواکونومیک همچنان بر سطح تجارت جهانی تأثیر می گذارد. بر اساس داده های هشدار‌ تجارت جهانی (WTO)، کشور ها حدود 3200 محدودیت تجاری جدید درسال 2022 و حدود 3000 محدودیت درسال 2023 اعمال کردند که حدود 1100 محدودیت از سال 2019 افزایش یافته است.

انتظار می رود تورم جهانی از 6.8درصد درسال 2023 (میانگین سالانه)به 5.8درصد درسال2024و 4.4 درصد درسال 2025 کاهش یابد.

انتظار می روداقتصادهای پیشرفته باکاهش تورم 2 درصدی درسال 2024 به 2.6کاهش یابند.

 

 

www.padash.ir

 

 

کاهش چشمگیر انتظارات نرخ بهره در دسامبر منجربه افزایش گسترده دارایی های پر ریسک شده است.با توجه به شرایط مالی جهانی نرخ بهره خالص از اکتبر کاهشی بوده است ،با این کاهش که ناشی از ارزش گذاری بالاتر سهام، نوسانات کمتر و سپرده اوراق قرضه شرکتی از قبل فشرده تر شده است .

 

 

www.padash.ir

کاهش ترازنامه بانک ها ی مرکز ی تاکنون دستوری بوده است.با این حال، نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهدکاهش نقدینگی درسیستم مالی بر عملکردبازار،به ویژه دربرخی بازارهای تأمین مالی کوتاه مدت تأثیر می گذارد، زیرا نرخ های تأمین مالی ریپو در ایالا ت متحده طی چند ماه گذشته به طور دوره ای افزایش یافته است.

در میان نوسانات قابل توجه نرخ بهره، همبستگی منفی  بین دارایی ها ی بازار ها ی نوظهور وبازد هی خزانه دار ی ایالا ت متحده افزایش یافته است.بازد هی بالاتر در اقتصاد های پیشرفته منجربه خروج از دارایی های بازار ها ی نوظهورشده است.

قیمت های سوخت و کالا ها ی غیرسوختی درسال های 2024و 2025 کاهش می یابد و نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ با کاهش روبرو می شوند.
IMF  پیش بینی می کند میانگین سالانه قیمت نفت درسال 2024حدود 2.3درصد کا هش می یابد ، در حالی که انتظار می رود قیمت کالا ها ی غیرسوختی هم کاهش یابند.

تحلیلگر اقتصادی : ملیکا باقلایی 
پیش بینی بازار / با کاهش کشمش ها ، چه...
توسط مرسده گونه 22 مهر 1402 ساعت 07:47