تحلیل بنیادی

07 تیر 1401 ساعت 20:10
تحلیل بنیادی شرکت توزیع داروپخش «دتوزیع»
14 فروردین 1401 ساعت 16:08
«کاوه» زیر ذره بین پاداش
27 بهمن 1400 ساعت 09:32
«شبصیر» ارزنده است؟
12 بهمن 1400 ساعت 12:02
آیا «حتاید» ارزنده است؟
02 آذر 1400 ساعت 07:21
بررسی ارزندگی «شصدف»
12 مهر 1400 ساعت 07:24
بررسی ارزش دارایی های "ومعادن"
25 خرداد 1400 ساعت 16:31
قیمت عرضه اولیه  ومدیر و چند درصد NAV آن است؟
23 خرداد 1400 ساعت 08:38
نگاهی کوتاه به دو نماد بورسی