تحلیل بنیادی

07 تیر 1401 ساعت 11:40
تحلیل بنیادی شرکت توزیع داروپخش «دتوزیع»
14 فروردین 1401 ساعت 07:38
«کاوه» زیر ذره بین پاداش
27 بهمن 1400 ساعت 01:02
«شبصیر» ارزنده است؟
12 بهمن 1400 ساعت 03:32
آیا «حتاید» ارزنده است؟
01 آذر 1400 ساعت 22:51
بررسی ارزندگی «شصدف»
11 مهر 1400 ساعت 23:54
بررسی ارزش دارایی های "ومعادن"
25 خرداد 1400 ساعت 08:01
قیمت عرضه اولیه  ومدیر و چند درصد NAV آن است؟
23 خرداد 1400 ساعت 00:08
نگاهی کوتاه به دو نماد بورسی