در این ویدیو ابتدا تحلیل های قبلی در مورد نماد خودرو را مرور کرده ایم و در ادامه احتمالات پیش روی قیمت را بررسی کرده ایم.