مقالات پاداش

26 خرداد 1400 ساعت 04:36
DPS یا سود نقدی چیست؟
25 خرداد 1400 ساعت 08:01
قیمت عرضه اولیه  ومدیر و چند درصد NAV آن است؟
25 خرداد 1400 ساعت 07:57
قیمت عرضه اولیه ومدیر چند درصد NAV آن است؟
25 خرداد 1400 ساعت 07:30
سود مرکب چیست؟
24 خرداد 1400 ساعت 07:37
سهام شناور آزاد چیست؟
23 خرداد 1400 ساعت 06:57
حق تقدم چیست؟
23 خرداد 1400 ساعت 00:08
نگاهی کوتاه به دو نماد بورسی
22 خرداد 1400 ساعت 07:32
آشنایی با صندوق جسورانه
19 خرداد 1400 ساعت 06:53
عرضه اولیه چیست؟
18 خرداد 1400 ساعت 07:29
افزایش سرمایه چیست؟
17 خرداد 1400 ساعت 07:04
آشنایی با مفاهیم مقدماتی در بورس
12 خرداد 1400 ساعت 07:05
خالص ارزش دارایی یا NAV چیست؟