گزارش روز

20 تیر 1400 ساعت 00:01
تغییر سهام سهام‌داران فعال 17 تیر 1400
19 تیر 1400 ساعت 06:22
گزارش بازار بورس: گوشه چشم بازار به "کوچک" ها
19 تیر 1400 ساعت 03:28
گزارش هفتگی بازار منتهی به 16 تیر 1400
19 تیر 1400 ساعت 00:11
تغییر سهام سهام‌داران فعال 16 تیرماه
16 تیر 1400 ساعت 03:41
گزارش بازار: فروشندگان در زمین سهام
15 تیر 1400 ساعت 04:47
گزارش بازار سهام: رشد بزرگان و رکورد زنی جدید
15 تیر 1400 ساعت 00:18
تغییر سهام سهامداران فعال 14 تیر 1400
14 تیر 1400 ساعت 07:09
گزارش بازار سرمایه: سبز خوش‌رنگ و لعاب
14 تیر 1400 ساعت 00:26
تغییر سهامداران فعال 13 تیر
13 تیر 1400 ساعت 00:30
تحرکات حقوقی‌ها و بازارگردانان
12 تیر 1400 ساعت 06:38
گزارش بازار سهام: شروع قرمز
12 تیر 1400 ساعت 02:56
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به 9 تیر 1400