گزارش روز

20 دی 1402 ساعت 06:17
گزارش بازار / پر تقاضا و سبز با بزرگان
19 دی 1402 ساعت 06:24
گزارش بازار / نوبت به بزرگان رسید ؟
19 دی 1402 ساعت 00:31
کدال خوانی با پاداش
18 دی 1402 ساعت 06:31
گزارش بازار / شروعی مثبت اما پایانی پر عرضه
17 دی 1402 ساعت 06:56
گزارش بازار / ضد و نقیض مثل گروه خودرویی
11 دی 1402 ساعت 08:08
گزارش بازار /  بورس در کما
10 دی 1402 ساعت 07:26
گزارش بازار / ارزش معاملات پایین حتی با شگستر
09 دی 1402 ساعت 06:57
گزارش بازار / بازار در هاله ای از ابهام
06 دی 1402 ساعت 06:30
گزارش بازار / پایان هفته ای سرد و بی رمق
06 دی 1402 ساعت 00:51
کدال خوانی با پاداش
05 دی 1402 ساعت 06:48
گزارش بازار / سقوط یا حمایت ؟
05 دی 1402 ساعت 00:17
کدال خوانی با پاداش