گزارش روز

24 خرداد 1402 ساعت 14:21
اصلاح زمانی یا قیمتی؟
23 خرداد 1402 ساعت 14:17
در جستجوی دست اندرکاران
22 خرداد 1402 ساعت 14:40
نگاه صعودی _ بازار نزولی
21 خرداد 1402 ساعت 15:06
اما این پایان ماجرا نخواهد بود
10 خرداد 1402 ساعت 23:27
اسرار درونی بازار را شناسید
09 خرداد 1402 ساعت 23:58
سبز بی جان
08 خرداد 1402 ساعت 23:36
بازار در بی رمق ترین حالت ممکن
06 خرداد 1402 ساعت 23:45
سراشیبی که ادامه یافت
04 خرداد 1402 ساعت 00:15
غرق در احتمالات
03 خرداد 1402 ساعت 00:14
آنچه بر بازار سرمایه و بازارهای موازی اتفاق افتاد
01 خرداد 1402 ساعت 23:40
قدمی دیگر از محرک  بازار
01 خرداد 1402 ساعت 00:05
بازاری مثبت و ارزش معاملاتی که معکوس ادامه یافت ...