گزارش روز

14 اسفند 1402 ساعت 06:08
شاخص آرام گرفت..
13 اسفند 1402 ساعت 06:30
صعود بعد از سقوط
12 اسفند 1402 ساعت 06:35
سبز خوش رنگ ...
07 اسفند 1402 ساعت 06:46
چراغ قرمزی که سبز نمی شود...
05 اسفند 1402 ساعت 06:34
فروش تا به کجا.. ؟
01 اسفند 1402 ساعت 06:19
بازار بی پول...
30 بهمن 1402 ساعت 06:46
رشد در سایه فروش اوراق
29 بهمن 1402 ساعت 06:08
بازگشت خودرو در نیمه دوم
28 بهمن 1402 ساعت 06:09
ریزش تا کجا ؟
23 بهمن 1402 ساعت 06:13
تلخی ادامه دار ...
17 بهمن 1402 ساعت 06:38
بازار در ناتوانی محض
16 بهمن 1402 ساعت 06:58
بازار همچنان در بلاتکلیفی ...